bioarctic alzheimers disease module 001 256x144

La nostra unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer lleu, que va resultar positiu. Hem iniciat l’extensió en obert per als pacients que van participar en aquesta fase II. Així mateix, comencem el desenvolupament de l’assaig de fase III amb aquest anticòs monoclonal antiamiloide d’Eisai / Biogen.

Compartir:
CategoryAlzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000